AZC Heemserpoort

Op deze themapagina is de (voor-)geschiedenis van het Heemserpoortgebied als beoogd bedrijventerrein en vervolgens als vestigingsplaats voor het asielzoekerscentrum met de daarbij behorende documenten te lezen. Voor de vestiging van de zonnepanelen in het gebied is een aparte thema-pagina ingericht.

Daarnaast is een aparte thema-pagina ingericht over de Heemserpoort als bedrijventerrein met het bestemmingsplan.

Juli 2022: Burgemeester Maarten Offinga uit zorgen over gedrag sommige AZC-bewoners

Een artikel op de voorpagina in de Stentor van 20 juli 2022 trekt veel aandacht. In het Vechtdal-katern verschijnt dit:

In Den Haag worden meteen kamervragen gesteld, maar worden de problemen daarmee opgelost? Zie verder in dit Bericht.

December 2020: Verlenging bestuursovereenkomst AZC Heemserpoort

Op 1 december 2020 nam de gemeenteraad een besluit over de verlenging van de bestuursovereenkomst met het COA voor nog eens 5 jaar (om precies te zijn: tot 8 maart 2026) met als bijzondere voorwaarde dat zgn “veilige-landers” niet in Hardenberg zouden worden onder gebracht. Ter voorbereiding daarop was er in de zomer van 2020 een enquête gehouden onder de direct omwonenden. In de Stentor van 25 juli werd daarover al geschreven.

Het Raadsbesluit > is gebaseerd op diverse stukken, nl.:
Rapportage evaluatiegesprekken en enquête AZC, mei-juli 2020 >
Onderzoek_verlenging_AZC_Hardenberg >
Brief van het COA, oktober 2020 – overlast aanpak 2 >
Cijfermatig overzicht politie van aantal overtredingen en misdrijven 2015-2019 >
Evaluatie COA AZC Hardenberg 2018 (over 2017) >
Evaluatie COA AZC Hardenberg over 2018-2019 >
Verzoek COA om verlenging bestuursovereenkomst, juni 2020 >
en de bestaande Bestuursovereenkomst >

Het concept-Raadsbesluit werd in de Oriënterende Ronde op 17 nov. 2020 uitvoerig besproken. Daarbij vroeg onze voorzitter Teun Wolbink via een gewaardeerde inspraakronde aandacht voor de toegenomen ervaren overlast van direct omwonenden.

De voorwaarde mbt uitsluiting van “veilige-landers” kon het COA niet accepteren, eenvoudig omdat het niet toegestaan is om op nationaliteit of herkomst te discrimineren. Wel heeft het COA beloofd zoveel mogelijk gezinnen naar Hardenberg te halen, mede gezien de beschikbare faciliteiten voor kinderen. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad op 26 jan 2021 hiermee unaniem ingestemd. Zie ook het artikel van de Stentor van 27 jan. 2021.

April 2017: Afbouw opvangplaatsen?

Het COA heeft op 4 april 2017 een Persbericht doen uitgaan waarin aangekondigd wordt dat het aantal landelijke opvangplaatsen verder zal worden afgebouwd. Besluiten hierover worden in de loop van mei verwacht. Of het ook consequenties heeft voor het AZC Hardenberg is nog niet duidelijk. Het volledige persbericht is te vinden op de Blogsite Heemserpoort (scroll naar 6 april 2017).

Oktober 2016: Opening AZC Heemserpoort

Op 8 oktober 2016 was er een open dag in het nieuwe AZC voor Hardenbergse belangstellenden. Vervolgens zijn de eerste bewoners begin november aangekomen. In december 2016 heeft het COA besloten om de capaciteit (en daarmee dus ook de personeelsbezetting) af te bouwen tot een maximum van 500 bewoners. Feitelijk wonen er momenteel ongeveer 350 mensen.

Via de blog Heemserpoort (infosite door en voor omwonenden Heemserpoort) is meer detailinformatie te vinden.

April 2016: Bouw AZC van start

De werkzaamheden om het tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers in plangebied Heemserpoort in Hardenberg te realiseren zijn 25 april 2016 van start gegaan. Aannemer Van Gelder is in opdracht van het COA gestart met het bouwrijp maken van het terrein. Daarna kunnen de units worden geplaatst en kan het terrein verder worden ingericht.
Naar verwachting opent het asielzoekerscentrum in oktober 2016 de deuren.

Voor meer detailinformatie is er de blog Heemserpoort (infosite door en voor omwonenden Heemserpoort) waarop reacties gepubliceerd worden.

September 2015: Klankbordgroep AZC teleurgesteld

Het uitwerken van het plan voor de tijdelijke opvanglocatie in het gebied Heemserpoort is gebeurd in samenspraak met een klankbordgroep. Deze klankbordgroep is in april 2015 van start gegaan en heeft 23 juni de Adviesnota ”Veilige opvang met behoud leefbaarheid’’ > voorgelegd aan  het college van B&W van de gemeente Hardenberg en het COA.

De klankbordgroep bestond uit een brede vertegenwoordiging van omwonenden en ondernemers uit Heemserveen, Haardijk, Marslanden, Heemse en Hardenberg Centrum.
Ook 2 bestuursleden van PB Rheezerveen / Heemserveen hebben deelgenomen aan de klankbordgroep.
Naast een positieve indruk over een aantal aspecten van de overeenkomst, overheerst een gevoel van teleurstelling voor wat betreft de genoemde aantallen in het voorstel van B & W.
Omwonenden en nabije bedrijven maakten oorspronkelijk bezwaar tegen de vestiging, maar konden zich uiteindelijk samen met vertegenwoordigers van het centrum, kerken en betrokkenen uit de Marslanden in de Klankbordgroep verenigen rond een maximum van 500 mensen, om leefbaarheid en veiligheid te waarborgen.
De klankbordgroep heeft haar teleurstelling kenbaar gemaakt dat dit advies eind september 2015 door de gemeenteraad terzijde is gelegd, en er alsnog gekozen is voor een maximum van 700 asielzoekers (+ 50 bufferplaatsen).

Juni 2015: Klankbordgroep AZC adviseert

Het uitwerken van het plan voor de tijdelijke opvanglocatie in het gebied Heemserpoort is gebeurd in samenspraak met een klankbordgroep. Deze klankbordgroep is in april 2015 van start gegaan en heeft 23 juni de Adviesnota ”Veilige opvang met behoud leefbaarheid’’ voorgelegd aan  het college van B&W van de gemeente Hardenberg en het COA.
De klankbordgroep bestond uit een brede vertegenwoordiging van omwonenden en ondernemers uit Heemserveen, Haardijk, Marslanden, Heemse en Hardenberg Centrum.
Ook 2 bestuursleden van PB Rheezerveen / Heemserveen hebben deelgenomen aan de klankbordgroep.

Druk bezochte ingelaste vergadering over Heemserpoort (2 maart 2015)

De door PB Rheezerveen Heemserveen georganiseerde vergadering over Heemserpoort leverde een zeer volle zaal op bij Vakantiepark ‘t Rheezerwold.
Behalve buurtbewoners uit Heemserveen, Rheezerveen en uit Collendoorn waren er veel gemeenteraadsleden aanwezig, waarbij alle fracties ruim vertegenwoordigd waren.

Zowel omwonenden, overige buurtbewoners als veel van de gemeenteraadsleden hadden forse kritiek op de door het college van burgemeester en wethouders gevolgde strategie in de afgelopen periode, waarbij er al een keuze is gemaakt voor een gebied, zonder dat de bevolking daar bij betrokken is.
Daarnaast zijn betrokken omwonenden zeer laat en slecht geïnformeerd, en voelen zich overvallen. Het besluit over Heemserpoort lijkt met grote snelheid doorgedrukt te moeten worden, zonder dat er iets over nadere details bekend is.
Er werd gepleit voor het bekijken van meerdere alternatieven. Ook het hoge aantal van 1000 asielzoekers op een zeer klein oppervlak  (4 ha) riep veel vragen op. Door veel aanwezigen werd gepleit voor grotere spreiding over de hele gemeente Hardenberg.
De opmerking van het COA dat een asielzoekersopvang alleen bij deze omvang rendabel kan zijn, werd ernstig in twijfel getrokken. In de praktijk blijken er slechts enkele AZC’s zo groot te zijn, en is er juist op de meeste plekken sprake van veel kleinere centra.

De aanwezige gemeenteraadsleden hebben nu nog twee weken de tijd om zich te bezinnen voor op 17 maart een besluit genomen moet worden door de Gemeenteraad.VVD en CU kondigden al aan dat ze een inloopavond zouden houden om nader over dit onderwerp te praten met betrokkenen.

Extra vergadering PB over Heemserpoort

Datum en tijd: Maandag 2 maart 2015 om 20.00 uur
Plaats: vakantiepark ‘t Rheezerwold

De plannen van het college van B&W om in principe medewerking te verlenen aan een tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers in plangebied Heemserpoort hebben de afgelopen twee weken geleid tot veel onrust.
Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft daarom besloten een extra vergadering te organiseren om hierover met alle inwoners van het gebied, leden en niet-leden van PB, te praten.
Daarnaast heeft het bestuur voor deze bijeenkomst op 2 maart ook alle gemeenteraadsleden uitgenodigd, om zo met elkaar van gedachten te kunnen wisselen over de ontstane situatie.

Op deze bijeenkomst wordt besproken wat de precieze situatie is en hoe we er met elkaar tegen aan kijken. Zowel voor het bestuur van PB als voor de gemeenteraad is het belangrijk te weten wat er leeft!
De bedoeling is dat buurtbewoners en gemeenteraadsleden  met elkaar in gesprek te komen om te proberen op constructieve wijze bezig te zijn met de mogelijke gevolgen van de komst van een AZC op Heemserpoort .
De leefbaarheid van de buurt is voor iedereen van groot belang.

De uitnodiging voor de extra vergadering van PB op 2 maart kunt u hier downloaden.

Besluit over AZC Heemserpoort uitgesteld tot 17 maart 2015

Tijdens de Oriënterende Ronde van de gemeenteraad op dinsdag 17 februari werd lang gediscussieerd over het collegevoorstel betreffende een tijdelijke opvang voor asielzoekers in plangebied Heemserpoort.
De gemeenteraad beslist echter nog niet zoals de bedoeling was al op 3 maart over de komst van een asielzoekerscentrum op bedrijventerrein Heemserpoort bij Hardenberg.
Op voorstel van gemeenteraadslid Wim Boersma is het besluit over het collegevoorstel om een tijdelijke opvanglocatie voor 1000 vluchtelingen mogelijk te maken uitgesteld met twee weken. Dat geeft onder meer plaatselijke belangen in Rheezerveen, Heemserveen, Collendoorn en de wijkvereniging Marslanden de tijd om hun inwoners te raadplegen. Alle fracties konden instemmen met het voorstel van de ChristenUnie.
Daarmee wordt tegemoet gekomen aan een belangrijk kritiekpunt: de snelheid waarmee het college het plan verder wil uitwerken.

“Er is nog zoveel onduidelijk”, stelde voorzitter Teun Wolbink van Plaatselijk Belang Rheezerveen – Heemserveen tijdens zijn inspraak bij de oriënterende ronde van de gemeenteraad. “Het gaat veel te snel en ik vraag de raad om ons het AZC niet door de strot te drukken.”
Ook andere insprekers hadden kritiek op de snelheid en de gevolgde procedure bij het informeren van de omwonenden van het beoogde gebied.

Plannen tijdelijke opvanglocatie asielzoekers Heemserpoort

De gemeente heeft van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) het spoedverzoek gekregen om mee te werken aan de vestiging van een tijdelijke opvanglocatie voor maximaal 1.000 asielzoekers, gedurende een periode van vijf jaar in de gemeente Hardenberg. De gemeente wil een plan uitwerken voor een tijdelijke opvanglocatie in plangebied Heemserpoort aan de Jachthuisweg in Hardenberg.

Op 16 februari 2015 heeft de gemeente een informatiebijeenkomst georganiseerd om samen met vertegenwoordigers van het COA een nadere toelichting op dit plan te geven aan betrokkenen.
De gemeente wil een klankbordgroep formeren om gelegenheid te bieden mee te denken over de exacte invulling van de tijdelijke opvanglocatie en eventuele maatregelen. De insteek is dat de klankbordgroep uit zo’n 10 tot 12 personen bestaat en evenwichtig is samengesteld uit vertegenwoordigers van direct omwonenden, ondernemers en betrokken instanties.

De gemeenteraad heeft het voorstel dinsdag 17 februari 2015 behandeld in de oriënterende ronde, en neemt in de vergadering van 17 maart 2015 een besluit (niet al op 3 maart zoals het voorstel was).
Lees meer in de informatiebrief die de gemeente hierover gestuurd heeft.