Windturbines

Op deze themapagina kunt u de voorgeschiedenis teruglezen van het Windpark de Veenwieken.

Maart 2020: Opgeleverd

Begin 2020 draaien alle 10 windturbines van Windpark “De Veenwieken”. Deze pagina wordt nu niet meer verder geactualiseerd. Wie informatie zoekt over het windpark kan dat vinden op de site van de Veenwieken.

November 2018: Routes Bouwverkeer.

In november 2018 wordt begonnen met de bouw van de windturbines. Windpark de Veenwieken heeft op een kaartje de routes voor het bouwverkeer aangegeven. Dat kaartje vindt u hier.

Maart 2018: Planning realisatie

Onlangs ontvingen we wat informatie over de actuele planning. Lees meer >.

Januari 2018: Uitspraak Beroepschriften Raad van State

Er zijn 5 beroepsschriften ingediend bij de Raad van State. Op 27 september is er een zitting hierover van de Raad van State geweest. Van de beroepsschriften was er één op voorhand niet-ontvankelijk verklaard. Per 20 dec 2017 is bekend geworden dat ook  de overige beroepsschriften allen ongegrond zijn verklaard. De afgegeven vergunningen voor de 10 windmolens zijn dus onherroepelijk geworden. De molens worden nu besteld en wegen worden aangelegd.  Naar verwachting zullen de molens in de zomer van 2019 gaan draaien. Volg de informatie hier >.

September 2016: Raad bespreekt bestemmingsplan Windpark De Veenwieken

Op dinsdag 13 september 2016 bespreekt de gemeenteraad van Hardenberg het bestemmingsplan en de beeldkwaliteitscriteria van windpark De Veenwieken.
In dit plan gaat het om het plaatsen van 5 windmolens in het windpark De Veenwieken.
De vergadering begint om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Hardenberg.
Begin 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om mee te werken aan het plaatsen van 5 windmolens in het windpark De Veenwieken. De provincie Overijssel heeft hetzelfde gedaan met de 5 windmolens in het windpark op Ommens grondgebied omdat de gemeente Ommen medewerking aan dit verzoek had geweigerd. Het bestemmingsplan en de beeldkwaliteitscriteria kunnen nu vastgesteld worden, daarna kan de omgevingsvergunning door het college verleend worden.

Windturbines.

Het gaat om het windturbinetype Enercon E103 EP2. De ashoogte is 98,4 meter en de bladen zijn 51,5 meter lang. Daarmee blijft de tiphoogte binnen de gestelde afmetingen van 149,99 meter die provincie Overijssel en gemeente Hardenberg als voorwaarde hebben aangegeven.


Ligging locatie Windpark De Veenwieken.

De locatie van windpark De Veenwieken ligt tussen Dedemsvaart, Ommen en
Hardenberg. Het windpark komt deels in de gemeente Hardenberg en deels in de gemeente Ommen. Het plangebied is gelegen ten zuiden van de kern Dedemsvaart en wordt globaal begrensd door de Verlengde Zestiende Wijk, de Van Rooijens Hoofdwijk / Driehoekweg, de N36, de Schapendijk en het Ommerkanaal.

Juni 2016: De Veenwieken – Ontwerp

Vanaf donderdag 9 juni 2016 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Windpark ‘De Veenwieken’, met de opgestelde milieueffectrapportage en de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning gedurende 6 weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 20 juli 2016.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied tussen de Van Rooijenshoofdwijk, de Verlengde 16e Wijk, het Ommerkanaal en de gemeentegrens Ommen/Hardenberg en voorziet in de realisatie van 5 windturbines met een maximale tiphoogte van 149,99 meter.

Beeldkwaliteitsplan

Bij het bestemmingsplan hoort een beeldkwaliteitsplan welke criteria bevat voor de toetsing van het bouwplan aan redelijke eisen van welstand. Het ontwerp van dit beeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestemmingsplan ter inzage.

Milieueffectrapportage

De milieueffectrapportage heeft betrekking op het gehele windpark De Veenwieken (ook 5 windturbines op het grondgebied van de gemeente Ommen). In het MER worden de milieueffecten, onder andere op het gebied van geur, geluid, volksgezondheid, luchtkwaliteit, externe veiligheid en flora en fauna, van de voorgenomen activiteit onderzocht en vergeleken. Het MER maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan.

Het MER dient samen met het eerste besluit dat in (onderdelen van) de betreffende activiteit voorziet ter inzage te worden gelegd. Het bestemmingsplan is het besluit waaraan de milieueffectrapportage procedureel gekoppeld is. Wat betreft de milieueffectrapportage is de commissie voor de milieueffectrapportage geconsulteerd.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de aanvraag van De Wieken B.V. voor de realisatie van zes windturbines, waarvan er twee gerealiseerd worden op grondgebied van de gemeente Ommen en vier op grondgebied van de gemeente Hardenberg. De ruimtelijke inpassing en vergunning voorbereiding voor het windpark van De Wieken BV vindt plaats in samenwerking met de ontwikkeling van vier windturbines door Raedthuys Windenergie BV. De aanvraag van Raedthuys Windenergie BV (één op grondgebied van Hardenberg en drie op grondgebied van Ommen) is ingediend bij de provincie Overijssel.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan wordt met het beeldkwaliteitsplan, de milieueffectrapportage en de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning met ingang van donderdag 9 juni 2016 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:
•Op papier tijdens openingstijden bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Ommen aan de Chevalleraustraat 2 in Ommen, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg aan het Stephanuspark 1 in Hardenberg en bij de receptie van het provinciehuis Overijssel aan de Luttenbergstraat 2 in Zwolle.
•Digitaal via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
•Digitaal via onderstaande documenten en op www.overijssel.nl/veenwieken.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren over het bestemmingsplan met het beeldkwaliteitsplan, de milieueffectrapportage en de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning met een zienswijze reageren:
•Digitaal: door middel van het digitale reactieformulier.
•Schriftelijk: via een brief aan Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van ‘zienswijze bestemmingsplan/MER Windpark De Veenwieken’.
•Mondeling: na een afspraak bij de Publieksdienst via het telefoonnummer 14 0523.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Crisis- en herstelwet

Wij wijzen u erop dat op de te zijner tijd te nemen besluiten  de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Februari 2016: Amendement Provinciale Staten

In het gebied tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg is windpark De Veenwieken gepland. Hiervan worden 5 windmolens in de gemeente Hardenberg geplaatst en 5 windmolens in de gemeente Ommen.
Provinciale Staten hebben in november 2015 met een amendement wat wijzigingen aangebracht in het oorspronkelijke plan. Zo moeten de initiatiefnemers kiezen voor een windmolen die zonder aanvullende maatregelen kan voldoen aan de wettelijke geluidsnormen. Daarnaast mogen de windmolens niet hoger zijn dan 100 meter (ashoogte) en is de maximale tiphoogte (het hoogte punt van de wiek) 149,99 meter. Hierdoor is verlichting op de windmolens niet nodig. In eerdere plannen werd nog uitgegaan van hogere windmolens.
Omdat er sprake is van één windmolenpark, hebben de provincie en gemeente afgesproken de plannen en procedures op elkaar af te stemmen. Daarom heeft de gemeenteraad van Hardenberg besloten om aan te sluiten bij het amendement van Provinciale Staten.

November 2015: De Veenwieken – Inspraak

Vanaf woensdag 25 november 2015 ligt de inspraakversie van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Windpark De Veenwieken’ met de opgestelde milieueffectrapportage gedurende 6 weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is dinsdag 5 januari 2016.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied tussen de Van Rooijenshoofdwijk, de Verlengde 16e Wijk, het Ommerkanaal en de gemeentegrens Ommen/Hardenberg en voorziet in de realisatie van 5 windturbines met een maximale tiphoogte tot 150 meter. Dat houdt in dat de maximale ashoogte 100 meter zal zijn.

Milieueffectrapportage

De milieueffectrapportage heeft betrekking op het gehele windpark De Veenwieken (ook 5 windturbines op het grondgebied van de gemeente Ommen). In het MER worden de milieueffecten, onder andere op het gebied van geur, geluid, volksgezondheid, luchtkwaliteit, externe veiligheid en flora en fauna, van de voorgenomen activiteit onderzocht en vergeleken.

Het MER maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan. Het MER dient samen met het eerste besluit dat in (onderdelen van) de betreffende activiteit voorziet ter inzage te worden gelegd. Het bestemmingsplan is het besluit waaraan de milieueffectrapportage procedureel gekoppeld is. Wat betreft de milieueffectrapportage zal de commissie voor de milieueffectrapportage en de partijen die eerder een advies hebben verstrekt worden geconsulteerd.

Waar in te zien?

Het bestemmingsplan en het milieueffectrapport worden met ingang van woensdag 25 november 2015 op de volgende wijzen ter inzage gelegd en raadpleegbaar gemaakt:
• Digitaal via documenten die destijds op de website van de gemeente waren in te zien
• Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Coördinatieregeling

De gemeenteraad heeft op 27 mei 2014 de ‘Coördinatieverordening Wro Hardenberg’ vastgesteld. Deze verordening maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan te combineren. Dit betekent dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten wordt gebundeld.

Tegen de vaststelling van de besluiten (het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning) dient in één keer beroep te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Te zijner tijd zal, gelijktijdig met het ontwerp van het bestemmingsplan, een ontwerp van de te verlenen omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd.

Juni 2010: Stand van zaken; Geluidsnormen

Het wachten is nog steeds op besluitvorming door de minister van VROM en de 2e Kamer over nieuwe geluidsnormen voor windturbines. De gemeenteraad van Hardenberg heeft in januari toegezegd hierop te wachten. In de gemeente Dalfsen al wel besloten tot plaatsing van een viertal turbines in Nieuwleusen, vlakbij de plaats waar Zwolle 4 turbines gepland heeft.
Zie ook het artikel in De Stentor van 10 juni 2010 >.

Maart  2010: Wethouder Jannes Jansen op ALV

Tijdens de ALV van 22 maart ging wethouder Jannes Janssen o.a. in op de stand van zaken wat betreft windturbines in ‘Dedemsvaart-Zuid’. Hij benadrukte daarbij dat bij eventuele plaatsing van windturbines rekening gehouden zal worden met concentraties bewoning. Plaatsing zo ver mogelijk bij de mensen vandaan. Maar eerst moet in Den Haag nog een nieuwe norm voor nachtelijk geluid worden vastgesteld.

Januari 2010: Zoekgebied en inpassing; geluidsnormen

Provincie en gemeente willen al enige jaren windturbines plaatsen in het zgn. zoekgebied “Dedemsvaart-Zuid”, het open gebied tussen Dedemsvaart, Ommen en Rheezerveen.

Op dinsdag 27 januari 2009 heeft de gemeenteraad van Hardenberg in principe ingestemd met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders voor de realisatie van een windturbinepark ten zuiden van Dedemsvaart.
De raad heeft daarbij wel een amendement (wijzigingsvoorstel) aangenomen. Daarin staat onder meer dat

  • de nieuwe geluidsnormen van minister Cramer onverkort van toepassing worden verklaard in het op te stellen programma van eisen en de nieuwe uitwerking van de inpassingmogelijkheden;
    en verder ook dat
  • alle nieuwe inpassingmogelijkheden worden doorgerekend op aantallen inwoners die aan geluid worden blootgesteld, en dat die aantallen vervolgens zwaar worden meegewogen in de uiteindelijke keuze.

Ondertussen heeft minister Cramer inderdaad nieuwe geluidsnormen voorgelegd aan de 2e Kamer. Tot verbijstering van velen behelzen die voorstellen géén nadere inperking van de geluidsproductie van windturbines, maar juist een verruiming daarvan. De minister stelt nu een norm voor van gemiddeld 41 dBA, over een heel jaar gemeten gedurende dag en nacht. Die norm ligt hoger dan de geadviseerde grens tijdens nachtelijke uren in het buitengebied. De 2e Kamer is nog niet akkoord gegaan met deze versoepeling. Op 15 december 2009 heeft de Kamer unaniem een motie van de CDA-er Bilder aangenomen waarin de minister wordt gevraagd om naast de gemiddelde norm ook een norm voor nachtelijke uren voor te schrijven. Waarschijnlijk zal de minister haar huiswerk dus moeten overdoen en de voorstellen moeten aanpassen. Wordt vervolgd dus. Wederom wachten op aangepaste geluidsnormen van minister Cramer.

Wat betekenen de nieuwe geluidsnormen voor de plaatsing van windturbines in ons gebied?

Als de nieuwe normen worden ingevoerd, en dat is na een aanpassing wel waarschijnlijk, dan zullen de geplande turbines naar het zich laat aanzien aan de dan geldende normen voldoen. Met andere woorden: waarschijnlijk zullen turbines in “Dedemsvaart-Zuid” worden geplaatst. Daarmee is overigens nog niet beslist wáár ze zullen verschijnen. Of ze vlak bij de kern van Rheezerveen worden geplaatst of elders in het gebied. Dat moet worden vastgesteld in een nieuw inpassingsplan.
Naast de perikelen rond de nieuwe geluidsnormen is er nog een heel andere ontwikkeling van invloed op de mogelijke plaatsing. Het gaat daarbij om de zgn. ‘Crisis- en Herstelwet’ die momenteel door het parlement wordt behandeld. In dat wetsvoorstel wordt o.a. geregeld dat in de toekomst de provincie en niet de gemeente het laatste woord krijgt op het gebied van plaatsing van windturbines. De provincies moeten de opgedragen hoeveelheden megawatt windenergie realiseren. En in de plannen van de provincie Overijssel staat het gebied “Dedemsvaart-Zuid” al jaren bovenaan het verlanglijstje. Afronding van de behandeling van het wetsvoorstel is niet gelukt vóór 1 jan. 2010. De 1e Kamer heeft meer tijd nodig. Maar naar verwachting zal in het eerste kwartaal, in ieder geval voor de zomer van 2010, de wet van kracht worden. Dan is de provincie aan zet.
Hopelijk zal de provincie ook gevoelig zijn voor het feit dat juist bij de kern van Rheezerveen verhoudingsgewijs de meeste mensen mogelijk worden gehinderd door de komst van windturbines.