Zonneparken

Oktober 2023

Novar lost haar belofte in en biedt korting bij mensen die zonnepanelen willen installeren. Zie dit bericht.

Juli 2023

Het zonnepark is gereed. Laat de zon maar schijnen! Overigens heet “Solarfields” nu Novar.

Februari 2023

Aan de Polendwarsweg is men begonnen met de aanleg van het zonnepark.

Juli 2022

Ondanks de besluitvorming in 2019 is er nog geen begin van fysieke uitvoeringswerkzaamheden te zien….

Mei 2019:

In de Oriënterende Ronde van dinsdag 6 mei 2019 kwam het Zonnepark van Solar Fields in bespreking. Het voorgenomen besluit is om de noodzakelijke Omgevingsvergunning ter inzage te leggen, o.m. voor het indienen van zienswijzen. Het definitieve besluit daarover werd genomen tijdens de Raadsvergadering van 21 mei 2019.
De details over de Ruimtelijke Onderbouwing voor het plan vindt u hier.

NB Over eventuele start of voortgang over het onderzoek naar het “medewerking verlenen aan een tweede fase plan” is eind mei 2019 navraag gedaan bij de Gemeente. Volgens de Gemeente is daarvan op dit moment in ieder geval geen sprake.

December 2018

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 4 december ingestemd met het plan. Dat betekent dus dat medewerking wordt verleend aan de principeverzoeken, zodat de procedures (o.m. bestemmingsplanwijzigingen, vergunningaanvragen) voor het inrichten van zonneparken kunnen starten.
Een van die zonneparken betreft het plan van Solarfields.

In het besluit is ook opgenomen dat nog nader onderzocht gaat worden of medewerking verleend wordt aan een tweede fase plan.
Voor Heemserveen zou dat tot een tweede zonnepark, ook van Solarfields, kunnen leiden in het gebied tussen het eerste zonnepark en de Heemserveldweg in.
Dat onderzoek, nl. of er medewerking van de gemeente komt, vindt nu plaats.

November 2018

Medio november kregen omwonenden van het Heemserpoortgebied een brief in de bus van de firma Solarfields. Er zijn plannen om een zonnepark te vestigen in het Heemserpoortgebied.
Er zijn in Hardenberg ook andere initiatiefnemers en (mogelijke) plaatsen voor zonneparken.
B&W hebben e.e.a. gestimuleerd en er zijn grote subsidiebedragen te halen.
In 2017 heeft de gemeenteraad besloten dat initiatieven eerst aan de raad moeten worden voorgelegd voordat ze inhoudelijk door B&W behandeld worden.
Daarom hebben de initiatiefnemers informatieavonden georganiseerd. Voor Solarfields was dat op 21 november 2018.

De initiatieven zijn aan de gemeenteraad voorgelegd met een advies van B&W op basis van eerder vastgestelde criteria: De initiatieven zijn voorzien van een advies: “Medewerking verlenen”, “Geen medewerking verlenen” en “Nader te onderzoeken”. Zie hier voor het volledige raadsstuk met bijlage.

Twee Fasen
In de bijlage van het Raadsstuk is te lezen dat er in het Heemserpoortgebied sprake is van twee initiatieven: een Fase a (tussen Polendwarsweg en de bomenrij westelijk daarvan) en een initiatief Fase b (tussen de bomenrij en de Heemserveldweg).

Fase a heeft van de B&W het advies “Medewerking verlenen” gekregen.
Voor Fase b geldt het advies “Nader te onderzoeken”.

Vooralsnog is er alleen sprake van Fase a (ook op de foto’s weergegeven).

Oriënterende ronde van 20 november 2018.

Voor wie wil weten wat er allemaal gezegd is tijdens de eerste bespreking in de Oriënterende Ronde in de gemeenteraad: zie hier.
Daar zijn ook diverse bezwaarschriften in te zien die gaan over een aantal andere initiatieven in de onze gemeente.

Inloopbijeenkomst en info van Solarfields 21 nov 2018

Op 21 november was er een druk bezochte inloopbijeenkomst in het restaurant Heemse. Daar kon met de plannen inzien en de vertegenwoordigers van Solarfields spreken.

Zie hier het zgn. inpassingsplan (fase a) opgesteld voor Solarfields door de firma LAOS Landschapsarchitectuur.

Let Op: Solarfields benadrukt dat het inpassingsplan de visie van LAOS weergeeft, maar dat Solarfields de uiteindelijke werkelijke inpassing in samenspraak met de omwonenden wil vaststellen.